Professioneel, Efficiënt,
Laagdrempelig

Kinderalimentatie DSC9841

Kinderalimentatie gaat vóór partneralimentatie!

De alimentatietermijn

Een ouder is wettelijk verplicht bij te dragen in 'de kosten van het levensonderhoud' van kinderen tot 18 jaar. Als het kind de 18-jarige leeftijd heeft bereikt, zijn de ouders eveneens wettelijk verplicht om bij te dragen in ´de kosten van het levensonderhoud en studie´ tot het kind de leeftijd van 21 jaar heeft bereikt. Een bijdrage in deze kosten is verplicht indien het kind niet zelf in zijn eigen levensonderhoud kan voorzien.
Een convenant kan ook in de jaren na het 21ste levensjaar voorzien, zodat het kind er in ieder geval van overtuigd kan zijn dat gedurende de studietijd in een studiebijdrage wordt voorzien.

Voor het betalen van kinderalimentatie is het niet van belang of partijen gehuwd zijn of zijn geweest. Een natuurlijke vader/moeder heeft eveneens een onderhoudsplicht. Evenmin is van belang in hoeverre de vader of moeder omgang met het kind heeft.

De hoogte van de alimentatie

De hoogte van de kinderalimentatie volgt uit de 'kosten-kinderen tabel' van het NIBUD. Uitgangspunt hierbij is het netto gezinsinkomen ten tijde van het huwelijk/samenleving. Ook het aantal kinderen en de leeftijd van het betreffende kind zijn bepalend voor de hoogte van de kinderalimentatie. Een aanzienlijke wijziging in de situatie van één van de ouders of die van het kind kan een reden zijn om een wijziging van de kinderalimentatie te verzoeken.

Partneralimentatie

De hoogte van de alimentatie

De hoogte van de alimentatie hangt af van de behoefte van de alimentatiegerechtigde en de draagkracht van de alimentatieplichtige. Eveneens is van belang in hoeverre de gerechtigde zelf in zijn/haar behoefte kan voorzien, door bijvoorbeeld inkomsten uit vermogen of inkomsten uit arbeid. Hierbij dient uitgegaan te worden van de huwelijksgerelateerde behoefte dus van de levensstandaard die partijen hadden ten tijde van het huwelijk.

Wijziging van omstandigheden, die invloed heeft op de alimentatie

Net als bij kinderalimentatie kan een aanzienlijke wijziging in de situatie van één der partijen een reden zijn om een wijziging van de partneralimentatie te verzoeken. Hierbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld een inkomstenderving door ontslag (dit mag niet verwijtbaar zijn), een verhoging van het inkomen door promotie, maar ook een verbetering van de financiële situatie, doordat men gaat samenwonen.