Kinderalimentatie

Kinderalimentatie gaat altijd vóór partneralimentatie en wordt vastgesteld op grond van de wettelijke normen behoefte en draagkracht. Ons kantoor beschikt over een rekenprogramma dat op grond van alle financiële gegevens tot een bedrag aan kinderalimentatie leidt.

De alimentatietermijn

Een ouder is wettelijk verplicht bij te dragen in ‘de kosten van het levensonderhoud’ van kinderen tot 18 jaar. Als het kind de 18-jarige leeftijd heeft bereikt, zijn de ouders eveneens wettelijk verplicht om bij te dragen in ´de kosten van het levensonderhoud en studie´ tot het kind de leeftijd van 21 jaar heeft bereikt. Een bijdrage in deze kosten is verplicht indien het kind niet zelf in zijn eigen levensonderhoud kan voorzien. Een convenant kan ook in de jaren na het 21ste levensjaar voorzien, zodat het kind er in ieder geval van overtuigd kan zijn dat gedurende de studietijd in een studiebijdrage wordt voorzien door zijn ouders.

Voor het betalen van kinderalimentatie is het niet van belang of partijen gehuwd zijn of zijn geweest. Een natuurlijke vader/moeder heeft eveneens een onderhoudsplicht. Evenmin is van belang in hoeverre de vader of moeder omgang met het kind heeft.

Wijziging van de kinderalimentatie.

Een aanzienlijke wijziging in de situatie van één van de ouders of die van het kind kan een reden zijn om een wijziging van de kinderalimentatie te verzoeken.

Partneralimentatie

De hoogte van de alimentatie

De hoogte van de partneralimentatie hangt af van de behoefte van de alimentatiegerechtigde en de draagkracht van de alimentatieplichtige. Eveneens is van belang in hoeverre de gerechtigde zelf in zijn/haar behoefte kan voorzien, door bijvoorbeeld inkomsten uit arbeid of inkomsten uit vermogen. Hierbij dient uitgegaan te worden van de huwelijksgerelateerde behoefte (de zogenaamde Hofnorm); die is gebaseerd op de levensstandaard van partijen ten tijde van het huwelijk.

Wijziging van omstandigheden, die invloed heeft op de alimentatie

Net als bij kinderalimentatie kan een aanzienlijke wijziging in de situatie van één der partijen een reden zijn om een wijziging van de partneralimentatie te verzoeken. Hierbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld een inkomstenderving door ontslag (dit mag niet verwijtbaar zijn), een verhoging van het inkomen door promotie, maar ook een verbetering van de financiële situatie, doordat één der partijen gaat samenwonen cq fiscale wijzigingen.

De alimentatietermijn is aanzienlijk ingekort van 12 jaar naar in principe 5 jaar. Er zijn diverse uitzonderingen op deze termijn.