Algemene voorwaarden

 1. Advocatenkantoor Van Leeuwen bestaat uit twee eenmanszaken, te weten Advocatenkantoor Mr. J.I. Van Leeuwen en Mr. A.L. Jas Advocatuur, die voor eigen rekening en risico hun werkzaamheden verrichten, maar naar buiten treden onder de naam Advocatenkantoor Van Leeuwen. Advocatenkantoor Van Leeuwen is gevestigd aan de Schouwweg 13a te Wassenaar.
 2. Alle bedingen van deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van eventuele toekomstige werknemers van Advocatenkantoor Van Leeuwen.
 3. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Advocatenkantoor Van Leeuwen, ook indien het uitdrukkelijk of stilzwijgend de bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De opdrachten worden door Advocatenkantoor Van Leeuwen schriftelijk bevestigd. De algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten. Aanvaarding van opdrachten vindt slechts plaats met uitsluiting van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW.
 4. Bij het inschakelen van derden zal Advocatenkantoor Van Leeuwen de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en de selectie van deze derden als dit redelijkerwijs mogelijk is met de opdrachtgever overleggen. Iedere aansprakelijkheid voor tekortkomingen van deze derden is uitgesloten. Advocatenkantoor Van Leeuwen is door de opdrachtgever gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens de opdrachtgever te aanvaarden.
 5. Advocatenkantoor Van Leeuwen staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
 6. Alle aanspraken van de opdrachtgever wegens tekortschieten aan de zijde van Advocatenkantoor Van Leeuwen vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld aan Advocatenkantoor Van Leeuwen binnen een jaar nadat de opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraken baseert.
 7. De opdrachtgever vrijwaart Advocatenkantoor Van Leeuwen tegen alle aanspraken van derden en de door Advocatenkantoor Van Leeuwen in verband daarmee te maken kosten, waaronder begrepen de kosten van juridische bijstand, welke aanspraken voortvloeien uit de door Advocatenkantoor Van Leeuwen voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden.
 8. Advocatenkantoor Van Leeuwen zal bij de uitvoering van alle werkzaamheden de vereiste zorgvuldigheid in acht nemen. In geval van klachten van de opdrachtgever streeft Advocatenkantoor Van Leeuwen ernaar om door middel van overleg deze klachten weg te nemen of met de opdrachtgever een regeling te treffen. In eerste instantie wordt u verzocht zich te wenden tot de betreffende advocaat en als u het niet eens kunt worden, wordt u verzocht zich tot de Klachtenfunctionaris te wenden. Het kantoor kan u informeren tot wie u zich dient te wenden.
 9. Iedere aansprakelijkheid van Advocatenkantoor Van Leeuwen, haar maten en haar werknemers is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de door Advocatenkantoor Van Leeuwen afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering (en) wordt uitbetaald (max. € 500.000,–). Indien en voor zover om welke reden ook geen uitkering krachtens de beroepsaansprakelijkheidsverzekering mocht plaatsvinden, dan is de gezamenlijke aansprakelijkheid beperkt tot tweemaal het in verband met de opdracht in rekening gebrachte honorarium met een maximum van € 25.000,–, tenzij er aan de zijde van Advocatenkantoor Van Leeuwen sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid.
 10. Werkzaamheden worden periodiek in rekening gebracht. Als betalingstermijn geldt een periode van 14 dagen na factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk een andere betalingstermijn is overeengekomen. Indien betaling binnen de termijn uitblijft is Advocatenkantoor Van Leeuwen gerechtigd de wettelijke rente na het verstrijken van de betalingstermijn in rekening te brengen bij de opdrachtgever. Mocht betaling na aanmaning niet volgen, dan is Advocatenkantoor Van Leeuwen gerechtigd de opdrachtgever buitengerechtelijke incassokosten ter grootte van 15% van de hoofdsom in rekening te brengen. Bij niet betaling van de werkzaamheden door de opdrachtgever is Advocatenkantoor Van Leeuwen gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten totdat betaling heeft plaatsgevonden, met uitsluiting van iedere aansprakelijkheid van Advocatenkantoor Van Leeuwen voor schade die daardoor mocht ontstaan.
 11. Advocatenkantoor Van Leeuwen maakt voor de debiteurenbewaking gebruik van de diensten van derden.
 12. Advocatenkantoor Van Leeuwen verbindt zich ertoe de privacy van alle cliënten te waarborgen. Persoonlijke gegevens die aan ons worden verstrekt worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en worden nooit verkocht (of buiten de reguliere dienstverlening verstrekt) aan derden.
  Advocatenkantoor Van Leeuwen voldoet aan de eisen van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Uw gegevens zijn alleen toegankelijk voor bevoegde personen en zullen alleen gebruikt worden voor het doel waarvoor zij zijn verkregen. Wij zullen uw gegevens niet ter beschikking stellen aan derden, tenzij daartoe directe aanleiding is en het ook in uw eigen –gekozen- belang is. In dit geval zullen wij dit expliciet vermelden. Wij zullen nooit commercieel misbruik maken van de door u (passief of actief) verstrekte gegevens.
  U heeft altijd de mogelijkheid om uw persoonsgegevens op te vragen, in te zien en indien nodig te corrigeren.
  In het geval u een klacht wenst in te dienen op grond van de AVG wordt u verzocht zich te wenden tot de privacy-functionaris, die is aangesloten bij Advocatenkantoor Van Leeuwen. Bij aanvrage zullen u de betreffende gegevens van de privacy-functionaris worden verstrekt.
 13. Op de rechtsverhouding tussen Advocatenkantoor Van Leeuwen en de opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te Den Haag, tenzij dwingendrechtelijke bepalingen zich daartegen verzetten.
 14. In het geval deze algemene voorwaarden en de opdrachtbevestiging onderling strijdige bepalingen bevatten, gelden de in de opdrachtbevestiging opgenomen voorwaarden.