Adoptie

Adoptie creëert een nieuwe, familierechtelijke betrekking (wettelijke familieband) tussen het kind en de adoptiefouder(s) met alle rechten en plichten van dien. De familieband met de oorspronkelijke ouder(s) houdt op te bestaan. Dit maakt adoptie tot een ingrijpende gebeurtenis. Adoptie kan alleen plaatsvinden als aan een aantal voorwaarden is voldaan. Een goed alternatief voor adoptie is ‘gezamenlijk gezag’.

Het te adopteren kind moet op de dag van het adoptieverzoek minderjarig zijn. Als het kind 12 jaar of ouder is, mag het zelf aangeven wel of geen bezwaar te hebben tegen de adoptie. Als het kind jonger is dan 12 jaar, dan telt zijn mening ook. Voorwaarde is dan dat het kind al wel goed zijn mening kan geven en dat het beseft wat de gevolgen zijn van wat hij of zij zegt. Een adoptie wordt altijd uitgesproken door de rechter. Voor deze procedure heeft u altijd de hulp van een advocaat nodig.